074 317 400

ปีงบประมาณ

2567 2566 2565 2564 2563
 • นางจงจิต ผิวพรรณ ตำเเหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางจงจิต ผิวพรรณ ตำเเหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ
 • นางสาวอานิตย์ สุชาติ ตำเเหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  นางสาวอานิตย์ สุชาติ ตำเเหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 • นายชญานนท์ สุวรรณชัย ตำเเหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  นายชญานนท์ สุวรรณชัย ตำเเหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 • นายบรรณวิชญ์ เพชรสุวรรณ ตำเเหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  นายบรรณวิชญ์ เพชรสุวรรณ ตำเเหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 • นายวิชัย ลิขสิทธิ์ดำรงกุล ตำเเหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
  นายวิชัย ลิขสิทธิ์ดำรงกุล ตำเเหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
 • นางสาวมีนา นุ้ยแนบ ตำเเหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  นางสาวมีนา นุ้ยแนบ ตำเเหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น