074 317 400

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 12
และเป็นเลิศด้านวิกฤตสุขภาพจิตจากภัยพิบัติ.


ค่านิยม SPEED

S : Synergy สามัคคีสร้างงาน
P : Professionalism เชี่ยวชาญมุ่งมั่น
E : Ethics คุณธรรม
E : Empathy ผูกพัน
D : Digitalization เท่าทันเทคโนโลยี


ยุทธศาสตร์