074 317 400

 • ศ.นพ.ประสพ รัตนากร
  ศ.นพ.ประสพ รัตนากร

  พ.ศ.2508 - 2510

 • นายแพทย์จิต จันทมณี
  นายแพทย์จิต จันทมณี

  พ.ศ.2519 - 2520

 • นายแพทย์กำธร พริ้งศุลกะ
  นายแพทย์กำธร พริ้งศุลกะ

  พ.ศ.2520 - 2527

 • นายแพทย์ปรีชา อินโทร
  นายแพทย์ปรีชา อินโทร

  พ.ศ.2510 - 2519,2527 - 2535

 • นายแพทย์เอนก สุภีรนันท์
  นายแพทย์เอนก สุภีรนันท์

  พ.ศ.2535 - 2550

 • นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา
  นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา

  พ.ศ.2550 - 2556

 • นายแพทย์วีระ ชูรุจิพร
  นายแพทย์วีระ ชูรุจิพร

  พ.ศ.2556 - 2557

 • นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง
  นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง

  พ.ศ.2557 - 2560

 • แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล
  แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล

  พ.ศ.2560 - 2563

 • นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์
  นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์

  พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน