074 317 400

ดาวน์โหลด/แบบฟอร์ม

# วันที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 2023-08-04 15:50:47 ตัวอย่าง-ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) (:38 ครั้ง) ดาวน์โหลด
2 2023-08-04 15:50:25 ตัวอย่าง-ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Sharing Agreement) (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
3 2023-08-04 15:50:03 ตัวอย่าง-ข้อตกลงการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม (Joint Controller Agreement) (:26 ครั้ง) ดาวน์โหลด
4 2023-08-04 15:49:07 หนังสือแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Breach Notification) (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
5 2023-08-04 15:48:43 แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form) (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
6 2023-08-04 15:48:20 หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Responding) (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
7 2023-08-04 15:10:04 แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
8 2023-08-04 15:09:30 ประกาศแจ้งความยินยอมในการเก็บและใช้ข้อมูลคุกกี้ (Cookie Consent) (:28 ครั้ง) ดาวน์โหลด
9 2023-08-04 15:08:16 หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
10 2023-08-04 15:07:00 หนังสือแจ้งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
11 2023-08-04 15:06:15 นโยบายเว็บไซต์ (:25 ครั้ง) ดาวน์โหลด
12 2023-08-04 15:04:24 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (:25 ครั้ง) ดาวน์โหลด
13 2023-08-04 15:03:05 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) (:25 ครั้ง) ดาวน์โหลด