074 317 400

นายธิติพันธ์  ธานีรัตน์

นายแพทย์ธิติพันธ์ ธานีรัตน์
ผอ.รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ Thitiphan Thaneerat M.D., M.S.
Director of Songkhla Rajanagarindra Psychiatric Hospital 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อ      นายธิติพันธ์  ธานีรัตน์
ตำแหน่งทางวิชาการ      นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ตำแหน่งทางบริหาร      ผู้อำนวยการ      ระดับ  สูง
สถานที่ทำงาน       โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
โทรศัพท์     074-317400  Email       [email protected]

ความเชี่ยวชาญ
1. สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน
2. แพทย์เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม รุ่นที่ 1 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
3. ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4. การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยทั่วไป (Treatment Resistant Depression: TRD)
5. ปัญหาบุคลิกภาพผิดปกติในทางจิตเวช
6. การวิเคราะห์จิตพลวัตรและการทำจิตบำบัดในผู้ป่วย
7.  การทำวิจัยทางสาธารณสุข, Psychosocial Intervention, Cognitive-Behavior Therapy (CBT)  for Depression, Interpersonal Psychotherapy (IPT), Crisis Intervention for Patients with Depression and Suicide, Personality Disorders and Psychodynamic Approach, Brain Biology and Psychiatry.

พ.ศ - พ.ศ.
ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2548-2549
- แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา
พ.ศ.2552-2559
- ประธานคณะกรรมการวิจัยและ CLT โรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
พ.ศ.2553-ปัจจุบัน
- Columnist ประจำคอลัมน์ People: Mankind นิตยสาร Men’s Health Thailand Reviewer บทความวิชาการ ประจำวารสารวิชาการของกรมสุขภาพจิต
พ.ศ.2556-ปัจจุบัน
- เป็นหนึ่งในทีมโฆษก กรมสุขภาพจิต
- ประธานคณะกรรมการวิจัย
- ประธานคณะกรรมการพัฒนาวิชาการและระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศ (EC)
- รองผู้อำนวยการด้านวิจัยวิชาการ  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
- ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
พ.ศ.2560
- ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ.2561-2562
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ และปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก อีกหน้าที่หนึ่ง
พ.ศ.2560-2563
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
พ.ศ.2563-ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์