074 317 400

ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

สำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

https://www.skph.go.th/smc/mhwc/?pages=section

รางวัลและการรับรอง

Hospital Accreditation (HA)

มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA)

Learn More

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 (EMS)

พัฒนาการบริการระดับดี (EMS Mental Health Service)

Learn More

ISO 9001:2008 from URS

เข้าร่วมเสนอผลงาน ในงาน “The 27th NHC All Thailand Convention”

Learn More