การยื่นขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หัวเรื่อง

ดาวน์โหลด
เอกสาร

1.การเตรียมเอกสารขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
2.คำแนะนำในการเขียนโครงร่างการวิจัย
3.แบบฟอร์มยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมฯ
 ● แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย (AP 01.0)
 ● แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัยโดยผู้วิจัย (AP 02.0)
 ● แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและทุนวิจัย (AP 03.0)
4.แบบฟอร์มคำอธิบายอาสาสามัครและการยินยอมเข้าร่วมวิจัย
 ● เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครผู้รับการวิจัย (AF 07.1)
 ● เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงร่างการวิจัย (AF 07.2)
 ● เอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับอาสาสมัครผู้รับการวิจัยเด็กอายุ 7 ถึงต่ำกว่า 12 ปี (AF 07.3)
 ● เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับอาสาสมัครอาสาสมัครผู้รับการวิจัยที่อายุ 7 – ต่ำกว่า 12 ปี (AF 07.4)
 ● เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ปกครอง (AF 07.5)