074 317 400

แผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

โครงการ

 • โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์/กุมารแพทย์ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่นเขตสุขภาพที่ 12 (:30 ครั้ง)
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงผู้ป่วยออทิสติก (:31 ครั้ง)
 • โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน (:30 ครั้ง)
 • โครงการมุ่งสู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (:30 ครั้ง)
 • โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฏหมาย (:30 ครั้ง)
 • โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคนพิการทางจิตใจ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก (:30 ครั้ง)
 • โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต (:29 ครั้ง)
 • โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเยียวยาด้านวิกฤตสุขภาพจิต (:30 ครั้ง)
 • โครงการพัฒนาระบบสุขภาพจิตเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย (:30 ครั้ง)
 • โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉิน (:30 ครั้ง)
 • โครงการเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยจากกรณีศึกษา (:29 ครั้ง)
 • โครงการพัฒนาระบบบริการนิติสุขภาพจิต (:29 ครั้ง)
 • โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (:29 ครั้ง)
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ/การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (:30 ครั้ง)
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ/การดูแลผู้ป่วยโรคจิต (:30 ครั้ง)
 • โครงการเงินบำรุง

  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

  การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี