074 317 400

ประชาสัมพันธ์

# วันที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 2024-05-24 18:57:52 เรื่องรายขื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (:63 ครั้ง) ดาวน์โหลด
2 2024-05-13 16:39:55 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (:60 ครั้ง) ดาวน์โหลด
3 2024-04-26 10:25:04 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารร้านค้าสวัสดิการ (:54 ครั้ง) ดาวน์โหลด
4 2023-11-15 15:45:27 หนังสือ:เข้าใจแล้วไปต่อ (:955 ครั้ง) ดาวน์โหลด
5 2023-06-07 15:32:58 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (:338 ครั้ง) ดาวน์โหลด
6 2023-05-15 15:09:49 รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารร้านค้าสวัสดิการ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (:226 ครั้ง) ดาวน์โหลด
7 2023-02-20 16:33:34 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (:189 ครั้ง) ดาวน์โหลด
8 2023-02-14 18:04:23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารร้านค้าสวัสดิการ (:134 ครั้ง) ดาวน์โหลด
9 2023-01-31 16:08:33 รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารร้านค้าสวัสดิการ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (:116 ครั้ง) ดาวน์โหลด
10 2022-12-09 09:56:12 โปสเตอร์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่น 7 (:204 ครั้ง) ดาวน์โหลด
11 2022-02-17 15:44:50 ช่องทางการรับข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการเเละผู้มีส่วนได้เสีย (:129 ครั้ง) ดาวน์โหลด
12 2021-11-01 16:15:52 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 6 (:224 ครั้ง) ดาวน์โหลด
13 2021-11-01 16:00:28 ใบสมัครเข้ารับการอบรม “หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น” รุ่นที่ 6 (:131 ครั้ง) ดาวน์โหลด
14 2021-10-18 14:42:40 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองเดือนกันยายน2564 (:55 ครั้ง) ดาวน์โหลด
15 2021-10-18 14:42:18 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเดือนกันยายน 2564 (:51 ครั้ง) ดาวน์โหลด
16 2021-10-01 16:57:49 ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารต่าง ที่ใช้ทางราชการให้กับประชาชนผู้มารับบริการ (:57 ครั้ง) ดาวน์โหลด
17 2021-09-20 11:04:27 ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรม หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 6 (:98 ครั้ง) ดาวน์โหลด
18 2021-09-16 16:22:54 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
19 2021-08-17 13:58:19 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (:38 ครั้ง) ดาวน์โหลด
20 2021-07-16 17:16:34 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 (:35 ครั้ง) ดาวน์โหลด
21 2021-06-17 09:56:15 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
22 2021-05-20 09:09:56 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2564 (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
23 2021-04-21 15:02:42 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2564 (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
24 2021-04-08 11:06:47 ข่าวประชาสัมพันธ์ "วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย" ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม – มีนาคม วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย มกราคม – มีนาคม 2564 (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
25 2021-04-08 11:06:50 ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่านใดสนใจเอกสารวิชาการ "วารสารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ปัที่ 35ฉบับที่ 39" และ "วรสารการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทำพฤติกรรมรุนแรงในโรงพยาบาลศรีธัญญา" (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
26 2021-04-08 11:06:52 ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่านใดสนใจเอกสารวิชาการ "วารสารโรงพยายาลชลบุรี" ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 ติดต่อขอยืมวารสาร ได้ที่สำนักงานจัดการความรู้และงานวิจัย (KMR) หรือดาวน์โหลดได้ที่ http://journal.cbh.moph.go.th/ (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
27 2021-03-16 10:15:09 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
28 2021-03-02 18:19:57 รายงานกำกับติดตาม (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
29 2021-03-02 18:20:02 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจ (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
30 2021-03-02 18:20:00 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
31 2021-03-02 18:19:55 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 (:38 ครั้ง) ดาวน์โหลด
32 2021-03-02 18:20:04 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
33 2021-03-02 17:45:18 การยืมใช้ทรัพสินของทางราชการ (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
34 2021-02-24 08:49:42 สถิติเรื่องข้อร้องเรียนการทุจริตประจำปี (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
35 2021-02-24 08:49:40 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
36 2021-02-16 15:14:33 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2564 (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
37 2021-01-04 11:24:17 คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
38 2020-12-23 15:18:04 ประชาสัมพันธ์ : สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต https://e-journal.nacc.go.th/login (:29 ครั้ง) ดาวน์โหลด
39 2020-12-23 14:17:02 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564 (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
40 2020-12-23 13:51:55 แนะนำหนังสือใหม่จากห้องสมุดกรมสุขภาพจิต "PTSD โรคทางใจในเด็ก" (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
41 2020-12-15 09:33:22 ท่านใดสนใจ "จดหมายข่าว วช." ปีที่ 15 ฉบับที่ 112 ประจำเดือน กรกฎาคม และฉบับที่ 113 ปรพจำเดือน สิงหาคม 2563 สามารถดาวโหลดไฟล์ ได้ที่ http://www.nrct.go.th หรือ สแกน QR Code (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
42 2020-10-22 09:36:33 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563 (:43 ครั้ง) ดาวน์โหลด
43 2020-10-21 11:31:20 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2563 (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
44 2020-10-09 11:31:20 ประกาศโรงพยาบาล เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (:38 ครั้ง) ดาวน์โหลด
45 2020-09-18 12:10:57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (ตามแบบ สขร.๑) (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
46 2020-09-16 14:53:32 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศรายงานการสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ และรายงานความปลอดภัยจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
47 2020-09-16 14:47:52 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
48 2020-08-18 11:35:01 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (:40 ครั้ง) ดาวน์โหลด
49 2020-07-17 15:49:49 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
50 2020-06-22 11:12:00 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
51 2020-05-20 10:28:04 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2563 (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
52 2020-04-16 16:11:52 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2563 (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
53 2020-03-23 10:44:50 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (:39 ครั้ง) ดาวน์โหลด
54 2020-03-03 16:29:51 ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เรื่องขอความร่วมมือบุคลากรหน่วยงานต่างๆ จัดบุคลากรเข้าเวรคัดกรองบุคลากร (:60 ครั้ง) ดาวน์โหลด
55 2020-03-03 16:24:19 ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เรื่องแนวทางการป้อกันการแพร่กระจายของ โรงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสานพันธุ์ใหม่ (COVID-19) (:59 ครั้ง) ดาวน์โหลด
56 2020-03-03 16:20:30 ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เรื่องช่องทางสายด่วยสุขภาพจิตการให้คำปรึกษากรณีประชาชนมีความวิตกกังวลช่วงการระบาด โรงติดเชื้อไวรัสโคโรนาสานพันธุ์ใหม่ (COVID-19) (:47 ครั้ง) ดาวน์โหลด
57 2020-03-02 17:26:51 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน (:40 ครั้ง) ดาวน์โหลด
58 2020-03-02 17:20:51 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (:35 ครั้ง) ดาวน์โหลด
59 2020-03-02 17:16:51 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (:35 ครั้ง) ดาวน์โหลด
60 2020-03-02 17:14:51 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
61 2020-03-02 17:12:51 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (:38 ครั้ง) ดาวน์โหลด
62 2020-03-02 17:10:31 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562 (:35 ครั้ง) ดาวน์โหลด
63 2020-02-20 13:29:37 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2563 (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
64 2020-01-20 11:58:59 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
65 2020-01-17 15:55:23 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ ๕ (:50 ครั้ง) ดาวน์โหลด
66 2019-12-19 14:26:54 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (:40 ครั้ง) ดาวน์โหลด
67 2019-11-22 09:31:28 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
68 2019-10-16 16:32:08 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
69 2019-10-16 11:48:46 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
70 2019-09-16 15:39:44 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (:49 ครั้ง) ดาวน์โหลด
71 2019-08-21 14:34:46 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
72 2019-07-18 15:41:29 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (:38 ครั้ง) ดาวน์โหลด
73 2019-06-21 14:42:50 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 โลกเปลี่ยนไป : มิติใหม่สุขภาพจิต (:43 ครั้ง) ดาวน์โหลด
74 2019-06-19 10:08:34 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
75 2019-05-23 10:38:02 ประกาศนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
76 2019-05-21 10:42:27 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2562 (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
77 2019-04-17 14:59:45 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2562 (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
78 2019-03-20 13:43:01 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (:32 ครั้ง) ดาวน์โหลด
79 2019-02-20 17:44:30 ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยบริการจิตเวช (ผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน) (:49 ครั้ง) ดาวน์โหลด
80 2019-02-18 10:46:53 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2562 (:33 ครั้ง) ดาวน์โหลด
81 2019-02-12 09:49:42 ขอเปลี่ยนแปลงวันที่จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชสำหรับผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย จาก วันที่ 18-21 กพ 2562 เป็นวันที่ 4-7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากร โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (:74 ครั้ง) ดาวน์โหลด
82 2019-01-30 15:46:35 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่4 (:60 ครั้ง) ดาวน์โหลด
83 2019-01-23 15:30:21 ผลลัพธ์รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
84 2018-12-18 09:36:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ตามแบบ สขร.๑) (:40 ครั้ง) ดาวน์โหลด
85 2018-12-14 16:29:32 ประกาศรายชื่อแพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชนและกำหนดการระยะที่ 1 (:61 ครั้ง) ดาวน์โหลด
86 2018-11-04 13:32:34 เปิดรับสมัครโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน (:82 ครั้ง) ดาวน์โหลด
87 2018-11-02 12:30:14 เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ ๔ (:75 ครั้ง) ดาวน์โหลด
88 2018-01-18 08:47:09 เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ ๑๒ (:76 ครั้ง) ดาวน์โหลด
89 2017-11-15 16:37:57 เปิดรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ ๓ (:163 ครั้ง) ดาวน์โหลด
90 2017-11-03 15:07:20 เปิดรับสมัครโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน (:129 ครั้ง) ดาวน์โหลด
91 2018-12-13 11:12:44 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายสำหรับผู้สมัครงาน (:184 ครั้ง) ดาวน์โหลด
92 2016-07-25 10:02:15 แบบฟอร์มบันทึกการติดตามดูแลสำหรับเครือข่าย (:42 ครั้ง) ดาวน์โหลด
93 2016-05-16 11:46:21 มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ (:39 ครั้ง) ดาวน์โหลด
94 2016-05-16 11:45:29 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล SMI-HRV(update ๒๘ ม.ค. ๕๙) (:41 ครั้ง) ดาวน์โหลด
95 2016-05-16 11:43:34 เอกสารโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนและการบริหารจัดการ (update 29ก.พ.59) (:53 ครั้ง) ดาวน์โหลด
96 2016-05-16 11:40:29 บัญชียาโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (:51 ครั้ง) ดาวน์โหลด
97 2016-05-16 11:39:31 แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรง (:55 ครั้ง) ดาวน์โหลด
98 2016-05-16 11:38:27 ระเบียบงานสารบรรณ (:43 ครั้ง) ดาวน์โหลด