074 317 400

ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม

# วันที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 2024-05-17 14:41:56 แบบคำขอหนังสือรับรองเงินเดือน (:5 ครั้ง) ดาวน์โหลด
2 2024-03-02 12:59:34 คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (:3 ครั้ง) ดาวน์โหลด
3 2024-03-02 12:08:46 คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (:4 ครั้ง) ดาวน์โหลด
4 2024-03-02 11:51:37 แนวปฏิบัติในการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (:6 ครั้ง) ดาวน์โหลด
5 2024-03-02 09:47:23 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต (:5 ครั้ง) ดาวน์โหลด
6 2024-03-01 09:37:41 คู่มือให้บริการประชาชนสำหรับงานผู้ป่วยนอก (:10 ครั้ง) ดาวน์โหลด
7 2024-03-01 09:21:44 คู่มือการติดตามดูแลผู้ป่วยในชุมชนสำหรับเครือข่าย (:7 ครั้ง) ดาวน์โหลด
8 2024-02-28 16:07:41 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต (:10 ครั้ง) ดาวน์โหลด
9 2023-10-03 12:04:50 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (:27 ครั้ง) ดาวน์โหลด
10 2023-08-15 14:31:27 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของพนักงานราชการ (:44 ครั้ง) ดาวน์โหลด
11 2023-08-15 14:28:44 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ (:40 ครั้ง) ดาวน์โหลด
12 2023-07-24 12:00:08 พจนานุกรมสมรรถนะกรมสุขภาพจิต ปี 2561 (:35 ครั้ง) ดาวน์โหลด
13 2023-07-24 11:17:42 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต (:39 ครั้ง) ดาวน์โหลด
14 2023-02-22 15:34:26 แบบฟอร์มขอยืมพัสดุราชการ (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
15 2023-02-22 15:33:12 คู่มือบริหารความเสี่ยง (ปรับปรุง กุมภาพันธ์ 2566) (:48 ครั้ง) ดาวน์โหลด
16 2022-06-16 10:11:37 แบบฟอร์มคัดกรอง TB-MH 6-9-64 (final) (:55 ครั้ง) ดาวน์โหลด
17 2022-06-15 19:04:08 แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและบริหารความต่อเนื่องของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (:59 ครั้ง) ดาวน์โหลด
18 2022-02-22 18:16:09 คู่มือให้บริการประชาชนสำหรับงานผู้ป่วยนอก (:112 ครั้ง) ดาวน์โหลด
19 2022-02-22 18:15:07 คู่มือการปฏิบัติงาน จัดบริการเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 3S (ผู้ป่วยใน) (:73 ครั้ง) ดาวน์โหลด
20 2022-02-22 18:14:41 คู่มือการบริการประชาชน (:66 ครั้ง) ดาวน์โหลด
21 2020-03-02 16:55:28 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต (:63 ครั้ง) ดาวน์โหลด
22 2019-11-12 16:15:19 คู่มือ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (:52 ครั้ง) ดาวน์โหลด
23 2019-02-22 12:00:03 แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช (:56 ครั้ง) ดาวน์โหลด
24 2019-02-22 11:58:21 คู่มือ การปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ (:47 ครั้ง) ดาวน์โหลด
25 2018-08-29 16:03:04 แบบฟอร์มโอนย้าย ข้าราชการ กรมสุขภาพจิต (:43 ครั้ง) ดาวน์โหลด
26 2018-06-26 07:09:49 แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตปี 2561 (:41 ครั้ง) ดาวน์โหลด
27 2018-05-15 11:41:15 คู่มือ MCATT (:41 ครั้ง) ดาวน์โหลด
28 2018-03-22 16:24:41 คู่มือการติดตามดูแลผู้ป่วยในชุมชนสำหรับเครือข่าย (:43 ครั้ง) ดาวน์โหลด
29 2018-03-22 16:23:21 คู่มือติดตามดูแลผู้ป่วยสารเสพติดสำหรับเครือข่าย (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
30 2018-03-22 16:23:02 คู่มือให้บริการประชาชนสำหรับงานผู้ป่วยนอก (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
31 2018-03-22 16:21:32 คู่มือการให้บริการประชาชนสำหรับงานผู้ป่วยใน (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
32 2018-03-22 16:21:16 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับงานผู้ป่วยใน (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
33 2016-06-17 09:37:45 ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
34 2016-06-02 08:31:08 การคัดกรองและการบำบัดแบบย่อ (ASSIST-SBI) (:35 ครั้ง) ดาวน์โหลด
35 2016-06-02 08:28:28 ยาเสพติด โดย นพ.นพพร ตันติรังสี (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
36 2016-06-02 08:25:59 ค่าเวชภัณฑ์ยา ประจำปี 2559 (:30 ครั้ง) ดาวน์โหลด
37 2016-06-02 08:19:52 กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หลักการบําบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจ (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด