ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 13.00 น.
นัดหมายล่วงหน้า 074-317461

เวลาทำการคลินิกพิเศษฯ (นอกเวลาราชการ)

เปิดให้บริการ : ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ. คลินิกจิตวิทยา ชั้น 1 อาคารศัลยกรรมประสาท ICU.

ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

อีกหนึ่งทางเลือกของผู้ป่วย เพื่อการรักษานอกเวลาทำการปกติ

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เริ่มเปิดให้บริการวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยเปิดให้บริการด้านคลินิกจิตวิทยา เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล เพื่อลดความคับคั่งของคลินิกผู้ป่วยนอกในเวลาทำการ เปิดโอกาสให้แก่ผู้ใช้บริการที่มีความสามารถในการจ่ายเงินแต่ไม่สะดวกในการเข้ารับบริการในเวลาทำการปกติ สามารถใช้บริการในช่วงนอกเวลาราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษามากยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนนัดหมาย

บริการของเรา

IQ Test

ทดสอบเชาวน์ปัญญา (IQ Test) สำหรับเด็กปฐมวัยและวัยเรียน

Learning Disabilities

ทดสอบความบกพร่องด้านการเรียนรู้ (LD.) สำหรับวัยเรียน

กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

กระตุ้นพัฒนาการเด็ก

ใบรับรองแพทย์

ตรวจทางจิตวิทยาเพื่อประกอบใบรับรองแพทย์ (บุคคลทั่วไป)

Biofeedback

ประเมินสุขภาพจิต ระดับความเครียด และประสิทธิภาพของหลอดเลือด ด้วยเครื่อง Biofeedback

บำบัดทางจิตวิทยาและให้คำปรึกษา

บำบัดทางจิตวิทยาและให้คำปรึกษา

ลงทะเบียนนัดหมาย

  • ค่าธรรมเนียมบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางฯ 100 บาท (ไม่สามารถเบิกได้)
  • ค่ายาและค่าบริการบำบัดรักษาสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์การรักษา (เช่น สิทธิ์โครงการข้าราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น)