074 317 400

ประกาศรับสมัครงาน

# วันที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
1 2023-07-07 17:06:01 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (:228 ครั้ง) ดาวน์โหลด
2 2023-07-07 17:05:02 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (:129 ครั้ง) ดาวน์โหลด
3 2023-07-07 09:44:49 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายสำหรับผู้สมัครงาน (:80 ครั้ง) ดาวน์โหลด
4 2023-07-07 09:43:04 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (:211 ครั้ง) ดาวน์โหลด
5 2023-07-05 09:38:11 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (:138 ครั้ง) ดาวน์โหลด
6 2023-07-05 09:36:08 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (:155 ครั้ง) ดาวน์โหลด
7 2023-06-19 14:31:22 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (:254 ครั้ง) ดาวน์โหลด
8 2023-06-16 16:25:56 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (:221 ครั้ง) ดาวน์โหลด
9 2023-06-16 16:23:38 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร และเจ้าพนักงานธุรการ (:295 ครั้ง) ดาวน์โหลด
10 2023-06-02 09:47:29 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (:549 ครั้ง) ดาวน์โหลด
11 2023-05-31 13:02:44 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (:291 ครั้ง) ดาวน์โหลด
12 2023-05-29 13:32:14 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (:369 ครั้ง) ดาวน์โหลด
13 2023-05-12 16:59:38 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร เจ้าพนักงานธุรการ (:448 ครั้ง) ดาวน์โหลด
14 2023-03-24 12:58:50 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (:231 ครั้ง) ดาวน์โหลด
15 2023-03-24 12:56:37 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (:60 ครั้ง) ดาวน์โหลด
16 2023-03-07 16:57:28 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (:197 ครั้ง) ดาวน์โหลด
17 2023-02-17 08:40:12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (:200 ครั้ง) ดาวน์โหลด
18 2023-01-20 14:48:43 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (:521 ครั้ง) ดาวน์โหลด
19 2022-11-29 08:36:58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นผุู้ช่วยแพทย์แผนไทย (:72 ครั้ง) ดาวน์โหลด
20 2022-11-23 09:51:42 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ (:140 ครั้ง) ดาวน์โหลด
21 2022-11-17 16:01:47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (:147 ครั้ง) ดาวน์โหลด
22 2022-11-15 13:48:01 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (:71 ครั้ง) ดาวน์โหลด
23 2022-11-08 09:36:12 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 3 อัตรา (:293 ครั้ง) ดาวน์โหลด
24 2022-11-02 14:49:39 ประกาศรับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (:101 ครั้ง) ดาวน์โหลด
25 2022-03-11 10:39:45 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งเภสัชกร (:268 ครั้ง) ดาวน์โหลด
26 2022-03-07 16:59:50 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (:448 ครั้ง) ดาวน์โหลด
27 2022-02-25 12:16:29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1 เเละมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (:797 ครั้ง) ดาวน์โหลด
28 2022-02-18 15:29:09 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (:981 ครั้ง) ดาวน์โหลด
29 2022-02-07 12:49:13 ผังห้องสอบ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ นักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (:137 ครั้ง) ดาวน์โหลด
30 2022-02-07 12:48:24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการพัสดุ นักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (:253 ครั้ง) ดาวน์โหลด
31 2022-01-14 17:34:58 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (:189 ครั้ง) ดาวน์โหลด
32 2021-12-01 11:00:25 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (:109 ครั้ง) ดาวน์โหลด
33 2021-11-25 10:20:43 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานประกอบอาหาร (:25 ครั้ง) ดาวน์โหลด
34 2021-11-17 15:30:23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (:37 ครั้ง) ดาวน์โหลด
35 2021-11-01 14:55:53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 ตำแหน่ง (:45 ครั้ง) ดาวน์โหลด
36 2021-10-08 16:33:18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 ตำแหน่ง (:75 ครั้ง) ดาวน์โหลด
37 2021-10-07 10:56:53 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายสำหรับผู้สมัครงาน (:15 ครั้ง) ดาวน์โหลด
38 2021-10-07 10:05:33 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด) (:105 ครั้ง) ดาวน์โหลด
39 2021-09-28 16:07:51 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (:64 ครั้ง) ดาวน์โหลด
40 2021-09-17 15:47:21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (:74 ครั้ง) ดาวน์โหลด
41 2021-08-30 11:20:32 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (:81 ครั้ง) ดาวน์โหลด
42 2021-04-07 11:01:36 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (:104 ครั้ง) ดาวน์โหลด
43 2021-04-07 10:57:12 ประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (:370 ครั้ง) ดาวน์โหลด
44 2021-03-25 15:11:01 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (:431 ครั้ง) ดาวน์โหลด
45 2021-03-15 15:05:44 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 (:94 ครั้ง) ดาวน์โหลด
46 2021-02-11 09:14:49 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (:826 ครั้ง) ดาวน์โหลด
47 2021-02-11 09:12:48 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (:107 ครั้ง) ดาวน์โหลด
48 2021-02-10 18:28:37 ประกาศเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (:67 ครั้ง) ดาวน์โหลด
49 2021-02-03 09:51:57 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (:52 ครั้ง) ดาวน์โหลด
50 2021-01-20 15:37:57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารัยการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (:60 ครั้ง) ดาวน์โหลด
51 2020-12-24 14:18:37 ประกาศ : รับสมัครบุคลเพื่อคัดเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (:61 ครั้ง) ดาวน์โหลด
52 2020-12-21 07:30:18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (:98 ครั้ง) ดาวน์โหลด
53 2020-12-09 15:30:01 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (:105 ครั้ง) ดาวน์โหลด
54 2020-11-27 15:29:36 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (:77 ครั้ง) ดาวน์โหลด
55 2020-11-26 16:18:53 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (:67 ครั้ง) ดาวน์โหลด
56 2020-11-17 13:46:07 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (:108 ครั้ง) ดาวน์โหลด
57 2020-11-11 14:22:21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (:67 ครั้ง) ดาวน์โหลด
58 2020-10-26 14:18:21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (:62 ครั้ง) ดาวน์โหลด
59 2020-10-05 17:21:53 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา (:116 ครั้ง) ดาวน์โหลด
60 2020-09-08 12:30:21 ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (:56 ครั้ง) ดาวน์โหลด
61 2020-08-18 15:51:51 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (:50 ครั้ง) ดาวน์โหลด
62 2020-03-25 15:05:06 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (:70 ครั้ง) ดาวน์โหลด
63 2020-03-18 09:57:58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (:40 ครั้ง) ดาวน์โหลด
64 2020-03-05 12:07:54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (:47 ครั้ง) ดาวน์โหลด
65 2020-02-14 13:23:52 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (:47 ครั้ง) ดาวน์โหลด
66 2020-01-31 15:27:33 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา (:63 ครั้ง) ดาวน์โหลด
67 2019-11-05 12:25:24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (:71 ครั้ง) ดาวน์โหลด
68 2019-10-24 08:50:14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (:94 ครั้ง) ดาวน์โหลด
69 2019-10-03 14:54:03 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (:173 ครั้ง) ดาวน์โหลด
70 2019-10-01 13:20:50 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย (:116 ครั้ง) ดาวน์โหลด
71 2019-09-26 12:01:12 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (:79 ครั้ง) ดาวน์โหลด
72 2019-09-26 12:01:10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (:62 ครั้ง) ดาวน์โหลด
73 2019-09-25 15:20:54 แก้ไขประกาศผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (:72 ครั้ง) ดาวน์โหลด
74 2019-09-25 10:30:11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (:115 ครั้ง) ดาวน์โหลด
75 2019-09-20 11:47:04 ประกาศรายชื่อผูืมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (:105 ครั้ง) ดาวน์โหลด
76 2019-09-12 15:58:27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (:77 ครั้ง) ดาวน์โหลด
77 2019-09-09 11:45:42 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (:145 ครั้ง) ดาวน์โหลด
78 2019-09-06 14:37:44 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา (:96 ครั้ง) ดาวน์โหลด
79 2019-09-24 16:15:07 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายสำหรับผู้สมัครงาน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (:118 ครั้ง) ดาวน์โหลด
80 2019-09-05 11:41:20 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (:58 ครั้ง) ดาวน์โหลด
81 2019-08-22 16:17:18 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนัดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (:66 ครั้ง) ดาวน์โหลด
82 2019-08-02 11:41:19 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (:56 ครั้ง) ดาวน์โหลด
83 2019-07-25 13:24:40 ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (:54 ครั้ง) ดาวน์โหลด
84 2019-07-24 10:10:04 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา (:90 ครั้ง) ดาวน์โหลด
85 2019-07-22 12:02:23 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา (:57 ครั้ง) ดาวน์โหลด
86 2019-07-22 12:01:08 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (:50 ครั้ง) ดาวน์โหลด
87 2019-06-21 13:38:22 ประกาศราชชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานพัสดุ (:46 ครั้ง) ดาวน์โหลด
88 2019-06-09 18:32:06 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ (:36 ครั้ง) ดาวน์โหลด
89 2019-05-21 17:48:36 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานพัสดุ (:41 ครั้ง) ดาวน์โหลด
90 2019-04-29 16:04:21 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานพัสดุ (:107 ครั้ง) ดาวน์โหลด
91 2019-03-27 19:52:26 ประกาศราชชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (:61 ครั้ง) ดาวน์โหลด
92 2019-03-22 16:08:51 ประกาศราชชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ (:97 ครั้ง) ดาวน์โหลด
93 2019-03-15 14:32:10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (:70 ครั้ง) ดาวน์โหลด
94 2019-06-09 14:19:31 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างการสำหรับผู้สมัครงานโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ (:86 ครั้ง) ดาวน์โหลด
95 2019-03-08 14:16:59 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ (:110 ครั้ง) ดาวน์โหลด
96 2019-02-12 10:20:15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ แล ะตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (:129 ครั้ง) ดาวน์โหลด
97 2019-02-12 10:18:42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (:82 ครั้ง) ดาวน์โหลด
98 2019-01-23 22:22:52 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้จำนวน 4 อัตรา (:93 ครั้ง) ดาวน์โหลด
99 2019-01-21 14:18:50 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ และ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (:135 ครั้ง) ดาวน์โหลด
100 2019-01-16 16:15:56 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (:65 ครั้ง) ดาวน์โหลด
101 2019-01-08 09:25:44 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (:90 ครั้ง) ดาวน์โหลด
102 2019-01-07 08:23:24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (:75 ครั้ง) ดาวน์โหลด
103 2018-12-24 15:25:27 ประกาศผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (:63 ครั้ง) ดาวน์โหลด
104 2018-12-14 16:11:31 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (:86 ครั้ง) ดาวน์โหลด
105 2018-12-14 15:59:39 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (:67 ครั้ง) ดาวน์โหลด
106 2018-12-13 08:57:29 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (:83 ครั้ง) ดาวน์โหลด
107 2018-12-13 08:56:05 ประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ (:40 ครั้ง) ดาวน์โหลด
108 2018-11-29 11:50:02 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (:79 ครั้ง) ดาวน์โหลด
109 2018-11-28 15:43:45 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกาษาพิเศษ (:53 ครั้ง) ดาวน์โหลด
110 2018-11-27 12:01:45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ (:70 ครั้ง) ดาวน์โหลด
111 2018-11-23 09:15:04 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (:95 ครั้ง) ดาวน์โหลด
112 2018-11-19 15:25:34 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ (:49 ครั้ง) ดาวน์โหลด
113 2018-11-12 16:20:07 ประกาศยกเลิกรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (:55 ครั้ง) ดาวน์โหลด
114 2018-11-09 11:05:14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (:100 ครั้ง) ดาวน์โหลด
115 2018-11-07 15:14:38 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (:138 ครั้ง) ดาวน์โหลด
116 2018-10-26 16:32:40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ (:62 ครั้ง) ดาวน์โหลด
117 2018-09-28 16:52:50 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา (:75 ครั้ง) ดาวน์โหลด
118 2018-09-26 14:21:00 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (:88 ครั้ง) ดาวน์โหลด
119 2018-09-26 10:55:23 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (:120 ครั้ง) ดาวน์โหลด
120 2018-09-17 09:10:24 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (:148 ครั้ง) ดาวน์โหลด
121 2018-09-17 09:10:22 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (:224 ครั้ง) ดาวน์โหลด
122 2018-09-11 11:04:51 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายแพทย์ (:54 ครั้ง) ดาวน์โหลด
123 2018-08-31 13:34:58 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (:99 ครั้ง) ดาวน์โหลด
124 2018-08-29 15:58:26 แบบฟอร์มโอนย้ายสำหรับข้าราชการพลเรือน กรมสุขภาพจิต (:34 ครั้ง) ดาวน์โหลด
125 2018-08-29 09:01:33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย (:115 ครั้ง) ดาวน์โหลด
126 2018-08-28 10:00:24 แจ้งกำหนดการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป คือ ในวันที่ 17 กันยายน 2561 (:228 ครั้ง) ดาวน์โหลด
127 2018-08-24 13:53:33 รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานประกอบอาหาร จำนวน ๑ อัตรา (:47 ครั้ง) ดาวน์โหลด
128 2018-08-17 13:53:45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายแพทย์ (:66 ครั้ง) ดาวน์โหลด
129 2018-08-17 10:33:19 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (:400 ครั้ง) ดาวน์โหลด
130 2018-08-07 13:47:25 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา (:108 ครั้ง) ดาวน์โหลด
131 2018-08-03 09:33:38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (:560 ครั้ง) ดาวน์โหลด
132 2018-07-23 12:03:34 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนายแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา (:69 ครั้ง) ดาวน์โหลด
133 2018-07-13 18:51:02 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา (:458 ครั้ง) ดาวน์โหลด
134 2018-06-29 13:46:27 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (:164 ครั้ง) ดาวน์โหลด
135 2018-06-25 13:31:42 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (:45 ครั้ง) ดาวน์โหลด
136 2018-06-25 11:56:01 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (:54 ครั้ง) ดาวน์โหลด
137 2018-06-20 08:37:21 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (:71 ครั้ง) ดาวน์โหลด
138 2018-06-18 14:36:19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (:44 ครั้ง) ดาวน์โหลด
139 2018-06-13 20:19:37 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (:66 ครั้ง) ดาวน์โหลด
140 2018-06-01 08:35:01 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (:78 ครั้ง) ดาวน์โหลด
141 2018-05-31 09:55:45 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (:31 ครั้ง) ดาวน์โหลด
142 2018-05-22 22:08:27 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด จำนวน ๑ อัตรา (:43 ครั้ง) ดาวน์โหลด
143 2018-05-18 19:27:53 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (:42 ครั้ง) ดาวน์โหลด
144 2018-05-16 15:18:37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (:96 ครั้ง) ดาวน์โหลด
145 2018-05-03 16:24:22 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(เพศชาย) จำนวน ๑ อัตรา (:48 ครั้ง) ดาวน์โหลด
146 2018-04-26 15:18:44 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา (:105 ครั้ง) ดาวน์โหลด
147 2018-12-13 10:08:05 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพร่างกายสำหรับผู้สมัครงาน (:152 ครั้ง) ดาวน์โหลด